Dato

Danmarks Veteraner – en aktiv forening for alle

Af landsformand for Danmarks Veteraner, Niels Hartvig Andersen


Vi takker…

Tak til Regeringen, Folketinget og Forsvarsministeriet fordi de inviterer og gennemfører flotte arrangementer på den nationale flagdag i Kastellet, i Holmens Kirke og på Christiansborg Slotsplads for veteraner, der har været sendt ud siden sidste års Flagdag afsluttende med en fin reception inviteret af Folketingets formand på pladsen ved hovedindgangen til Folketinget. Kronprinsparret er Honnørmodtager og der er taler af Statsministeren, Udenrigsministeren, Forsvarsministeren og Forsvarschefen m.fl.

En dag som Danmark kan være stolt af og som deltageren helt sikkert vil mindes med glæde. Her modtages nationens anerkendelse maksimalt.

Tak til alle de kommuner, der gennemfører et flagdagsarrangement for deres veteraner og pårørende. Næsten alle landets 98 kommuner afholder alene eller sammen med en nabokommune et flot og værdigt flagdagsarrangement, hvor kommunen på denne dag takker for veteranernes og deres pårørende indsats for Danmark.

Tak til Forsvarets veterancenter for at yde økonomisk støtte til dette flagdagsmagasin og en speciel tak skal gives til Folk & Sikkerhed, der ved Ann Christina Salquist står for det praktiske arbejde med at få magasinet produceret og udgivet. Danmarks Veteraner påskønner det store arbejde ikke mindst med forarbejdet med to møder på Teams, forud for flagdagen, hvor alle aktører omkring flagdagen kan få tips og gode råd til lige netop deres flagdag. Det er utroligt vigtig, at der et sted, hvor man som kommune eller som veteranaktør kan få hjælp og rådgivning.

Og så selvfølgelig en stor tak for indsatsen til alle veteraner og deres pårørende for at de stiller op og gør deres flagdag festlig. Her er der anerkendelse på alle hylder.

Hvad så i fremtiden…

Når jeg ser på de mange flotte programmer for flagdagen, vil jeg hermed venligst bede kommunerne til næste år overveje at flytte flagdagsarrangementet til et tidspunkt, hvor så mange veteraner, som muligt kan deltage. Også i år er der mange flotte arrangementer, der gennemføres fra morgenstunden og hen over dagen til de, desværre ret få kommuner, der har lyttet til veteranernes ønsker om at gennemføre arrangementet sent om eftermiddagen eller tidligt om aftenen. Ved at gennemføre flagdagsarrangementet på en hverdagsaften f. eks. kl. 17. med efter følgende reception eller fri pølsevogn og is bil, giver kommunen veteranfamilierne mulighed for at deltage uden at skulle få fri fra arbejdet, børnehave eller skole. Og så sparer veteranfamilien et måltid og tiden til af lave dette. En win – win – situation for alle parter. Arbejdstiden for kommunens medarbejdere uden for normal arbejdstid i kommunen kan planlægges og bør ikke være et problem. Man kan evt. se på Vejen Kommunes måde at gennemføre flagdagen på. Det er et godt eksempel.

Danmarks Veteraner kunne ønske, at det ikke kun er på flagdagen, at veteranerne bliver hyldet og er i centrum. Det bør de også være resten af årets dage, da de har gjort en stor forskel for Danmark. Derfor opfordres alle kommunerne også hermed til at indgå en samarbejdskontrakt med Veterancenteret i Ringsted, udarbejde en veteranpolitik/-strategi, få ansat en veterankoordinator, få nedsat et veteranråd, deltage i Forsvarets veteranfora, etablere en mindesten for Danmarks udsendte og støtte op om kommunes Veteranhjem, veteranforening under Danmarks Veteraner, veterancafe og andre veteranaktører, som alle arbejde for en og samme sag, nemlig at hjælpe og støtte de veteraner og deres pårørende, som har brug for særlig hjælp. Når alt dette er på plads, vil der være grundlag for, at kommunen kan blive valgt til Årets Veterankommune, som er en stor ære at blive valgt til.

Andre ønsker for fremtiden kunne være, at alle statslige og kommunale arbejdspladser ville give alle deres veteraner fri (med løn) til at deltage i respektive flagdagsarrangementer. Det ville være et godt og positivt signal til veteranerne, der giver mening og viser respekt. Dette eksempel kunne alle private virksomheder så følge efter og på den måde vise deres respekt og anerkendelse.
Men der er nok et stykke vej endnu. Held og lykke med disse tiltag.

Vi er kede af…

Til trods for de fine ord i Veteranpolitikken (Ref.: FMN hjemmeside), hvor begrebet veteran forklares således: Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret, men kan også være afgået fra organisationen og overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet. Videre står der:

Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister.

Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den fremragende og professionelle indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder.

Desværre er det kun personer, der har været udsendte af Forsvarsministeriet, som kommunerne efter ansøgning kan få kontaktoplysninger på. Disse oplysninger bruges af kommunerne til at kunne invitere kommunens veteraner med til flagdagen. Danmarks Veteraner har skriftligt henvendt sig til Statsministeren om at få iværksat, at øvrige udsendende ministerier og styrelser også får udarbejdet oversigter over de udsendte, som på fuldt legalt vis jf. persondataloven kan sendes til respektive kommuner, således af teksten i veteranpolitikken kan efterleves og ikke bare er tomme ord. Det har vi fået svar på, ”at det er op til det enkelte ministerium at bestemme”, hvilket p.t. i realitet betyder, at ministerierne ikke finde det det nødvendigt at efterkomme vores (veteranernes) ønske. Så nu kan kommunerne kun invitere disse veteraner ved opslag i/på de sociale medier. Ingen personlige indbydelser til flagdagen via E-Boks eller personligt brev, da kommunen ikke har kontaktoplysningerne på de mange veteraner, der ikke har været udsendt af Forsvarsministeriet. Det er synd og en stor skam. Disse veteraner har også ydet en stor indsats for Danmark og deres pårørende har også lidt de samme afsavn, som de veteraner, der har været udsendte af Forsvarsministeriet. Alle disse veteraner har Danmarks Veterans største respekt og vi arbejder fortsat på at kommunerne kan få disse oplysninger. Danmarks Veteraner ser også gerne en dialog ministerierne imellem på dette område.

Veteranen som et bærende element i Forsvaret og i det civile samfund.  

Forsvaret har siden 1948 haft ca. 65.000 kvinder og mænd udsendt i internationale operationer og missioner. Tilsvarende har Beredskabsstyrelsen og Politiet bidraget med specialister og politifolk til støtte for konfliktløsning rundt om i verdens brændpunkter. Andre ministerier og styrelser har også sendt professionelle folk ud i verdens brændpunkter. I alle missioner er dansk deltagelse blevet højt værdsat, hvilket op gennem årtier har skabt en stolthed over at være en del af Danmarks deltagelse i fredsbevarende og fredsskabende opgaver på den internationale scene.

Ikke alle er her mere, men da de var her og sammen med de nulevende veteraner udgør de et bærende element i det danske samfund. Kvinder og mænd med vilje til at gøre en indsats for fred og frihed bærer også betydelige byrder i det danske, civile samfund ved at engagere sig i frivilligt arbejde og yde en højt værdsat indsats på arbejdsmarkedet. Det er borgere, som har måttet tage ansvar for både kollegers og eget liv og velfærd under indsættelse i ofte farlige internationale missioner og som civil borger tager denne pligtfølelse med sig i de daglige opgaver på arbejdet og i hjemmet. Det er veteraner, som også med deltagelse fra Grønland og Færøerne, der er Forsvarets ambassadører i det civile samfund, men som desværre ikke altid bliver anset som sådanne af det offentlige. Det bør der ændres på.

        Veteraner kommer fra alle værn i Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Politiet. Danmarks Veteraner har med sine ca. 3.500 medlemmer berøring med de her nævnte veterangrupper, men har også kontakt med personer, der i deres ansættelse ved departementer og styrelser har været udsendt i konfliktløsningsopgaver ved internationale operationer. Det er mennesker, der som har udvist mandsmod og hjerte under ofte meget vanskelige og farlige vilkår, men som de respektive ministerier ikke vil anerkende som veteraner. Dels udelukker man disse personer fra at få en anerkendelse for indsatsen, men man udelukker dem også fra at indgå i den hjælp og støtte, som Forsvarets Veterancenter yder til de godkendte veteraner fra Forsvaret. Det må kunne gøres bedre. Det skal det.

Veteraner i Grønland og på Færøerne

Unge kvinder og mænd i Grønland og på Færøerne kan aftjene frivillig værnepligt og derefter tegne kontrakt om ansættelse i Forsvaret. Det har en del benyttet sig af og af disse har ca. 200 veteraner gennem tiden været udsendte med Forsvarets styrker i internationale operationer. Danmarks Veteraner har en veteranforening i Grønland og en på Færøerne.

Grønlandske og færøske kvinder og mænd med veteranstatus og med bopæl i respektive del af Rigsfællesskabet har i visse tilfælde ikke samme rettigheder som deres danske veterankolleger. Det drejer sig især om lovgivning inden for arbejdsmarkeds- og socialforhold, hvor Folketinget lovgivning i flere tilfælde undtager Grønland og Færøerne. Juridisk er det forståeligt, idet lovområderne er hjemtaget af hjemmestyre og laugting, men i praksis er det uforståeligt, at borgere i Rigsfællesskabet, der stiller sig til rådighed for en fælles opgaveløsning ikke også har de samme rettigheder, som veteraner bosat i Danmark.

Danmarks Veteraner modtager specifikke lovforslag i høring, hvilket vi er taknemmelige for at gøre, og vi henleder gang på gang respektive departementer om det uheldige i en lovgivning, der juridisk er korrekt, men i praksis diskriminerer en gruppe veteraner indenfor Rigsfællesskabet.

Anerkendelse af veteraner og deres pårørende

Danmarks Veteraner er kerneleverandør af arrangementer, hvor det officielle Danmark får mulighed for, ud over på selve flagdagen, at vise veteraner og deres pårørende den anerkendelse, som de fortjener. Forsvaret har valgt ikke at afholde større parader og veteranstævner for derigennem at vise det officielle Danmarks tak og anerkendelse til de tusindevise af veteraner og pårørende. Danmarks Veteraner har med støtte fra veterancenteret påtaget sig at af holde parader og veteranstævner rundt om i landet, hvor det officielle Danmark bliver inviteret til at deltage og hver gang støtter godt om arrangementerne. Folketingets politikere, ambassadører akkrediteret til Danmark, forsvarsattacheer ditto, Forsvarets Øverste Ledelse, Beredskabsstyrelsens og Politiets ditto deltager i parader i såvel Kastellet, som ved arrangementer i resten af Rigsfællesskabet. Danmarks Veteraner er taknemmelig for denne støtte til vores arrangementer og ser frem til et godt og videre samarbejde omkring anerkendelse af vores veteraner og deres pårørende, ikke mindst på flagdagen.

Danmarks Veteraner markerer, som den eneste veteranorganisation, flagdagen ved, at foreninger under Danmarks Veteraner over hele Rigsfællesskabet lægger blomster og sætter Dannebrogsflag på 84 veterangrave eller ved mindesmærker for at hædre og anerkende de faldne veteraner efter 1948, samt overfor de pårørende at vise, at de afdøde veteraner aldrig vil blive glemte. Det har vi lovet og det skylder vi dem.

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten er et fyrtårn i den danske veteranverden.

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten er et fællesskab, der med frivillige kræfter arbejder til gavn for veteraner og deres pårørende. Det gør vi dels gennem de mange tusinde medlemmer, der i lokalområderne arrangerer kontakt til og aktiviteter for veteraner og deres pårørende, og dels gennem Veteranstøtten, der ved økonomisk støtte fra Forsvaret og frivillige hænder, skaber tilbud til veteraner med særlige behov og gennemfører sociale, spændende og udfordrende aktiviteter for veteraner med eller uden pårørende.

Danmarks Veteraner er ikke ene på landkortet om at yde støtte til veteraner og pårørende. Samarbejde med og anerkendelse af andre veteraninitiativer er en vigtig del af Danmarks Veteraners identitet. Vi ser os som det fyrtårn, andre kan navigere efter, men også søge hen imod for at finde tryghed. Vi holder orden i økonomi, foreningsstruktur og leverer, det vi lover. Vi takker for samarbejdet. Sammen er vi stærke.

Danmarks Veteraner, en forening i udvikling.

Forenings Danmark har det svært, hører man igen og igen. Sandt på visse områder, men ikke ved Danmarks Veteraner. Vi oplever fortsat en årlig netto medlemstilgang, men det kommer ikke af sig selv.

De store hold fra Gaza- og Cypern-missionerne udgør stadig hovedparten af medlemmerne, og de nye potentielle medlemmer fra Balkan, Irak og Afghanistan begynder så småt at dukke op. Det er dog en reel udfordring med en traditionel foreningsstruktur – og kultur at fremstå som et attraktivt tilbud til yngre veteraner, der mere og mere søger alternative måder at være tilknyttet fællesskabet på.

Danmarks Veteraners Hovedbestyrelse og foreninger under Danmarks Veteraner er udmærket klare over, at det kræver nytænkning at skabe interesse for en fast tilknytning til Danmarks Veteraner. Der er mange ideer i spil, og Hovedbestyrelsen har lagt sig i selen for i løbet af efteråret 2022 at komme frem med forslag til en fortsat udvikling af Danmarks Veteraner, så det også i fremtiden er attraktivt at være en del af fællesskabet for veteraner og deres pårørende.FLERE
artiKLER & INDLÆG