Dato

Flagning den 5. september.

Den 5. september er en officiel dansk flagdag for Danmarks Udsendte.    

Vi har spurgt Danmarks Samfundet om hvordan man flager korrekt denne dag. Det svarer Søren Cruys-Bagger, der er flagkonsulent og og vexillolog, samt leder af Nationalt videncenter om Dannebrog, fra Danmarks-Samfundet på her:  

De korte svar  

5. september er en officiel flagdag. Det betyder at der for statens myndigheder og institutioner er flagningspligt med Dannebrog som splitflag.  

Flagning for Danmarks Udsendte gennemføres alene under anvendelse af flagning med Dannebrog.   

Fra institutioner med flagningspligt gennemføres flagning med Dannebrog som splitflag ved at hejse flaget kl. 08:00 og hale det ned ved solnedgang.  

Der findes ikke en særlig flagningsprocedure for hvordan flagningen skal finde sted i kommunerne. De enkelte kommuner fastlægger selv hvordan flagning skal gennemføres.  

Det forventes at alle kommuner flager med Dannebrog fra rådhusets flagstang.  

Flaghejsning og nedhaling af flaget kan finde sted på forskellig måde afhæng af tradition og kommunal flagningsprocedure.   

Nogle kommuner tager udgangspunkt i FKOBST L. 202-4 fra april 2022 Ceremoniel i Forsvaret kapitel 4 om Flag og flagning og kapitel 5 om Faneceremoniel mm. (Læs evt. mere her: http://www.marinehist.dk/orlogsbib/f/FKOBST-202-4.pdf ). 

Andre kommuner tager udgangspunkt i bogen ”Sådan bruges Dannebrog” af Søren Cruys-Bagger.  

Skal der medvirke dannebrogsfaner i arrangementet bør regler for opstilling og anvendelse følge de bestemmelser der gælder for de pågældende faner. Der er forskel på om det er militære faner eller om det er civile foreningsfaner der deltager.    

Hvis kommunen har en kommunal fane forventes det at den deltager i begivenheden.   

Det flagfaglige grundlag  

Kommunen kan flage med Dannebrog fra de af kommunen udpegede flagstænger. Eller kommunen kan flage fra de flagstænger som indgår i det kommunale arrangement. Det er alene kommunens afgørelse evt. fastlagt i det kommunale flagregulativ eller tilsvarende bestemmelser.   

Flagning med Dannebrog  

Flagning med Dannebrog som stutflag fra de af kommunen udpegede flagstænger gennemføres ved at flaget hejses kl. 08:00 og hales ned ved solnedgang.  

Det eller de steder i kommunen hvor der skal foregå et arrangement som indbefatter flaghejsning, anbefales det at man haler flaget ned 1 time før begivenheden skal finde sted. Kommunen gør derefter Dannebrog klar til ceremoniel i forbindelse med flagparade og flaghejsning, når arrangementet skal begynde.   

Hvis ikke der skal gennemføres en ceremoniel flaghejsning i forbindelse med Flagdagsarrangementet forbliver flaget hejst til solnedgang.   

Danske flagtider  

Hejs aldrig flaget før kl.08:00 og hal det ned senest ved solnedgang.   

På dage, hvor solen står op efter kl. 08:00, skal flaget først hejses ved solopgang.  

Flaget må aldrig være hejst efter solnedgang.   

Flaget må godt nedhales før solnedgang, hvis det er mest praktisk.  

De danske flagtider bruger soltider  

Solens opgangs- og nedgangstider er vigtige at kende. Solen går normalt 25 minutter senere ned i Esbjerg end i Åkirkeby på Bornholm. https://suninfo.dk/ rummer mulighed for at få præcise op- og nedgangstider for solen på et vilkårligt sted i Danmark.   

Flagning om dagen  

Flagning med Dannebrog skal se ordentlig ud. At flage er en synlig markering, hvor der gennem flagningen f.eks. fejres en begivenhed, markeres en officiel flagdag og ved et dødsfald. Flagning bør ikke gennemføres, når det blæser over 20 meter i sekundet (hård kuling). Skal der flages alligevel kan der hejses et stormflag, hvis kommunen har det.   

Flaghejsning/-nedhaling  

Hejsning og nedhaling af flaget skal altid gennemføres i et værdigt og passende tempo. Det udføres normalt af en person. Ved klargøring, fastgøring og hejsning holdes flaget sammenfoldet under armen eller over skulderen, indtil det med sikkerhed vil være fri fra jorden, når det folder sig ud. Ved hejsning af et stort flag gøres dette bedst af to personer. Den ene holder flaget, den anden hejser flaget.  

Flaget hales normalt ned af to personer. Den ene nedhaler flaget i et roligt tempo og den anden tager mod flaget og samler dette. Under nedhalingen samles flaget over den ene arm. Flaget lægges først sammen efter en flagparade.  

Sådan bruges Dannebrog  

Danmarks-Samfundet har udgivet bogen “Sådan bruges Dannebrog.” I bogen beskrives detaljeret hvordan Dannebrog bør anvendes samt viden om de danske flagregler og kutymer for brug af nationalsymbolet.   

Bogen “Sådan bruges Dannebrog” kan gratis hentes på Danmarks-Samfundets hjemmeside. https://www.danmarks-samfundet.dk/wp-content/uploads/2019/03/S%C3%A5dan_bruges_Dannebrog_v2.pdf  

Formålet med bogen er at fortælle om Dannebrogs betydning og beskrive korrekt brug af flag, fane og vimpel. Her kan man finde oplysninger, beskrivelser og forklaringer, så man med større sikkerhed kan bruge Dannebrog rigtigt. Bogen bruges af alle private personer, foreninger, organisationer, virksomheder og offentlige myndigheder som vil anvende Dannebrog korrekt.  

Dannebrogsfanens betydning  

Fanen var oprindelig et samlingssymbol på ’slagmarken’. Overalt på kloden, hvor fjender i tidens løb har angrebet hinanden, har det været vigtigt at vide, hvor ens kampfæller befandt sig. Før de prangende og let genkendelige uniformer, som navnlig lederne bar, blev almindelige, var det afgørende for soldaterne at vide, hvor lederen befandt sig, og i hvilken retning de kæmpende bevægede sig.   

Da det i 1854 blev tilladt den danske befolkning frit at anvende Dannebrog som flag eller fane, fulgte nogle af de militære skikke med over. Mange af disse skikke er stadig bibeholdt, men er blevet moderniseret, f.eks. indvielsen af dannebrogsfanen.  

Officielle flagdage  

Officielle flagdage er dage, som har en særlig national betydning. De officielle flagdage fremgår af en årlig oversigt på Justitsministeriets hjemmeside. Oversigten indeholder datoer for flagning og hvordan der skal flages i forbindelse med Danmarks officielle flagdage herunder officielle folkekirkelige flagdage.   

Statslige myndigheder har på officielle flagdage pligt til at flage med splitflag fra deres bygninger På den grønlandske nationaldag dog med det grønlandske flag Erfalasorput og på den færøske nationale festdag med det færøske flag Merkið.   

Kommuner har ikke flagningspligt på de officielle flagdage. Men mange gør det som en helt naturlig ting. Derfor giver et kommunalt flagregulativ eller tilsvarende bestemmelser et godt grundlag for den kommunale flagning.   

Ud over de officielle flagdage kan Justitsministeriet bestemme, at statslige myndigheder skal flage i anledning af særlige begivenheder, som f.eks. statsbesøg eller særlige begivenheder i kongehuset. Ofte følger kommunerne Justitsministeriets udmeldinger blandt andet omkring tilladelse til flagning med det ukrainske flag.  

Justitsministeriets bestemmelse fastlægger, at en officiel kirkelig flagdag vil gå forud for en officiel flagdag for kongehuset. Det betyder at kirkelige flagdage går forud for officielle nationale flagdage. Det var derfor I ikke skulle flage på halv stang den 9. april 2023, men på hel stang.  

Anbefaling  

Danmarks-Samfundet anbefaler at der kun flages med Dannebrog.   

Danmarks-Samfundet anbefaler at der ikke flages med andre nationers flag, kommunale logoflag eller andre typer flag som kommunerne anvender i deres daglige synliggørelse.  

Danmarks-Samfundet anbefaler at der flages med Dannebrog hele dagen.  

Danmarks-Samfundet anbefaler at de kommuner som har en dannebrogsfane, stiller med den under den ceremonielle del af arrangementet.  

Danmarks-Samfundet anbefaler at de enkelte kommuner fastlægger ceremoniel om dannebrogsfaner og flagning.  

Danmarks-Samfundet anbefaler at der hvor arrangementet skal finde sted gennemføres en ceremoniel flaghejsning f.eks. med en flagparade.  

Afslutning   

Man er velkommen til at kontakte Danmarks Samfundet for yderligere information om flagning med Dannebrog. https://www.danmarks-samfundet.dk/  

FLERE
artiKLER & INDLÆG